Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Değişti

Gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin değişiklik yapılmasına dair tebliğ bugün ki resmi gazetede yayınlandı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değişiklik 30823 numaralı resmi gazete ile uygulamaya koyuldu.

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Değişti

Gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin değişiklik yapılmasına dair tebliğ bugün ki resmi gazetede yayınlandı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değişiklik 30823 numaralı resmi gazete ile uygulamaya koyuldu.

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Değişti
06 Temmuz 2019 - 12:57

ayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ resmi gazetede yayınlandı.

Yapılan değişiklik ile bazı maddeler şu şekilde değişti.

"Bilgilendirme dokümanlarında esasları belirtilmek suretiyle, katılma payı sahiplerine tanınan hak ve/veya yükümlülükleri farklılaştırmak amacıyla aynı fonda farklı pay grupları oluşturulabilir.”

“Bilgilendirme dokümanlarında hesaplama ve uygulama esaslarına yer verilmek suretiyle, katılma payı alım satımının birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Katılma payı alım satımına esas teşkil eden bu fiyat, her işlem öncesinde katılma payı sahiplerine Kurucu tarafından bildirilir.”

Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklilerin tamamı

MADDE 1 – 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nin 13 üncü maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Bilgilendirme dokümanlarında esasları belirtilmek suretiyle, katılma payı sahiplerine tanınan hak ve/veya yükümlülükleri farklılaştırmak amacıyla aynı fonda farklı pay grupları oluşturulabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“On dördüncü fıkra hükümleri saklıdır.”

“(14) Bilgilendirme dokümanlarında hesaplama ve uygulama esaslarına yer verilmek suretiyle, katılma payı alım satımının birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Katılma payı alım satımına esas teşkil eden bu fiyat, her işlem öncesinde katılma payı sahiplerine Kurucu tarafından bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’inin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Fona ilişkin olarak; yatırım yapılacak varlıklar ve portföy yönetim ilkeleri ile uygulanan fiyat dahil katılma paylarının alım satımına, portföyün yönetimine ve saklanmasına, portföyün değerlemesine, fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara, fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına, birim pay fiyat açıklama dönemine, fona katılma ve fondan ayrılma şartlarına ve varsa pay gruplarına ilişkin genel esaslar,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Katılma paylarının alım satımına ilişkin usul ve esaslar, varsa pay gruplarının hak ve yükümlülüklerine ilişkin esaslar, birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı alım satımı yapılması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına ilişkin esaslar,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-3’ünün (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Katılma paylarının alım satım esasları, fon birim pay hesaplama dönemleri, varsa pay gruplarının hak ve yükümlülüklerine ilişkin esaslar, birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı alım satımı yapılması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına ilişkin esaslar,”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Kaynak: Emlak Pencerem

YORUMLAR

  • 0 Yorum