Gültepe İmar Planları Mahkemelik Oluyor

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Konak Belediyesi tarafından hazırlanan Gültepe bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına dava açılacağını duyurdu.

Gültepe İmar Planları Mahkemelik Oluyor

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Konak Belediyesi tarafından hazırlanan Gültepe bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına dava açılacağını duyurdu.

Gültepe İmar Planları Mahkemelik Oluyor
25 Kasım 2020 - 12:18

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Konak Belediyesi tarafından hazırlanan ve kamuoyunda Gültepe Planları olarak bilinen “kentsel dönüşüm” planına dava açılacağını duyurdu. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili ise İzmir Büyükşehir Belediyesine yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar verildi.

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetiminden yapılan açıklamada, “Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, nüfus öngörüsü, ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları, plan kararları-plan notları-plan raporunun birbirleriyle örtüşmemesi yönüyle üst ölçekli plan kararlarına, yürürlükteki imar mevzuatına, kamu yararına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olması nedeniyle dava açılmasına karar verilmiştir” ifadeleri dikkat çekti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna dava açma gerekçelerini şu şekilde sıraladı:

  • 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planında yapılan nüfus artışının 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine aykırı olduğu,
  • Nüfus değişimine ilişkin Plan Raporunda belirtilen istatistiki verilere göre planlama alanının yıllar itibariyle nüfusunun azaldığı, ilçe nüfusunun da 2010 yılından bu yana azaldığı ve Revizyon İmar Planı öncesi yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının nüfus kapasitesinin henüz dolmadığı Plan Raporunda açıklanmış; ancak alanda nüfus azalırken Revizyon İmar Planında, hangi bilimsel/teknik gerekçelerle nüfus artışı öngörüldüğünün açıklanmadığı, nüfus yoğunluğu değerlerinin hangi bilimsel teknik yöntemle belirlendiğinin belirsiz olduğu,
  • Plan ve plan notlarının(2.1.1 ) birbiriyle uyumsuz olduğu,
  • Onaylanan plan ile öngörülen nüfusun ihtiyacını karşılayacak düzeyde “Park ve Yeşil Alanlar”(Orman Alanı da Rekreasyon Alanına dahil edildiğinde ) kullanımının karşılandığı, ancak  sosyal ve teknik altyapı alanları (Sağlık Tesisi Alanları, Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı, İbadet Alanları, Teknik Altyapı Alanları) anılan Yönetmelikteki standartları sağlanamadığı,
  • Konut Alanlarının tek ada tek parsel olacağına ilişkin 3.1.2. plan notu hükmüne göre çok hisseli parsellerin oluşacağı ve bu durumun planın gerçekleştirilmesini güçleştireceği,
  • Planlama alanının dönüşümünü öngören Revizyon İmar Planında, dönüşümün nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bir model önerilmediği, her ne kadar planlama alanı riskli alan ya da kentsel dönüşüm alanı olmadığı için dönüşüm modelinin tarif edilmesine yönelik yasal bir zorunluluk olmasa da kentsel yerleşik alanlarda dönüşüm modeli tarif edilmediğinde planlar hayata geçememekte olup, bu tür örnekler hem Konak ilçesi hem de kent bütününde gözlendiği, planlama alanındaki mevcut parsel büyüklüklerinin küçük olması nedeniyle çok hisseli parseller oluşacak ve bu durum Revizyon İmar Planının uygulaması sonrasında mevcut kullanıcıların alanı terk etmek zorunda kalmasına yol açacak olup, bu yönüyle de dava konusu 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı soylulaştırma riskini taşıdığı

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum