Reklam

Milli Emlak Çeşme'de 4 Arsayı Satışa Çıkardı

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Ovacık, Dalyan ve Cumhuriyet mahallesinde 4 adet araziyi satışa çıkardı. Satışa çıkarılan arazilerin muhammen bedeli 3 milyon 346 bin TL olarak tespit edildi.

Milli Emlak Çeşme'de 4 Arsayı Satışa Çıkardı

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Ovacık, Dalyan ve Cumhuriyet mahallesinde 4 adet araziyi satışa çıkardı. Satışa çıkarılan arazilerin muhammen bedeli 3 milyon 346 bin TL olarak tespit edildi.

Milli Emlak Çeşme'de 4 Arsayı Satışa Çıkardı
29 Haziran 2020 - 12:21

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Ovacık, Dalyan ve Cumhuriyet mahallesinde 4 adet araziyi satışa çıkardı. Satışa çıkarılan arazilerin muhammen bedeli 3 milyon 346 bin TL olarak tespit edildi İhalesi 9 temmuzda yapılacak. 

1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın satış/kira ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatde 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Atatürk Bulvarı No:105 Çeşme / İZMİR adresinde bulunan Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme Malmüdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz) ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2020 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfüs cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4- 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5- İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ sını geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.

6- Taşınmazın satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.

7- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri https://csb.gov.tr/ihaleler adresinden de öğrenilebilir. İlan Olunur.


insaatderyası
 


YORUMLAR

  • 0 Yorum